Kierownik: Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

tel. 15 864 83 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 105 - I piętro

Z-ca Kierownika: Kamil Malinowski

tel. 15 864 83 86

pokój nr 310 - III piętro

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do Wydziału Promocji i Informatyki należy w szczególności:
W zakresie promocji:
1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy, a także instytucjami i firmami zewnętrznymi w sprawach rozwoju Miasta i Gminy,
2. wykonywanie prac związanych ze współdziałaniem z innymi gminami, samorządem powiatowym i samorządem województwa świętokrzyskiego w zakresie polityki regionalnej,
3. przygotowywanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji Gminy dla samorządów, instytucji i organizacji zewnętrznych,
4. organizacja w pełnym zakresie imprez okolicznościowych promujących Miasto i Gminę Staszów,
5. organizacja uczestnictwa miasta w wystawach i targach krajowych i zagranicznych,
6. zbieranie i przygotowywanie informacji dla potrzeb wydawniczych i publicystycznych miasta (katalogi, foldery, informatory, biuletyny itp.),
7. przygotowywanie i promowanie ofert inwestycyjnych miasta i gminy,
8. opracowywanie planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Staszów,
9. promowanie i utrzymywanie strony internetowej Urzędu,
10. bieżąca współpraca Gminy z organami organizacji pozarządowych,
w których gmina jest członkiem lub partnerem (LGD Białe Ługi, ROT),
11. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
12. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw dotyczących funkcjonowania gminy,
13. redagowanie „Monitora Staszowskiego”,
14. prowadzenie spraw związanych z odznaką okolicznościową „Zasłużony dla Miasta”,
15. współpraca z mediami poprzez:
1) gromadzenie informacji na temat bieżącej działalności Burmistrza, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
2) przygotowywanie i udostępnianie informacji dla mediów,
3) współpraca z lokalnymi mediami w zakresie informowania o działaniach Urzędu,
4) opracowywanie publikacji dotyczących funkcjonowania organów samorządowych,
5) opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na publikacje dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu,
16. aktywny udział w opracowywaniu strategii rozwoju gminy i monitorowanie jej realizacji,
17. podejmowanie działań mających na celu promocję Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie Gminy wspólnie z Wydziałem Inwestycji i Pozyskiwania Środków Finansowych,
18. prowadzenie ewidencji zabytków oraz sporządzanie planu opieki nad zabytkami,
19. realizacja zadań z zakresu nadzoru nad rozwojem turystyki i odpowiednim stanem bazy turystycznej w Gminie, (zaszeregowanie pól biwakowych, prowadzenie ewidencji obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy o usługach turystycznych),

W zakresie Informatyki
1. wykonywanie nadzoru i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej Urzędu,
2. sprawdzanie poprawności działania programów i sprzętu komputerowego,
3. monitorowanie baz danych w czasie pracy,
4. zakładanie nowych użytkowników i nadawanie im uprawnień,
5. odbieranie uprawnień i wykreślanie użytkowników,
6. ustawianie i aktualizacja parametrów systemowych,
7. w razie konieczności usuwanie użytkowników z bazy i usuwanie ich procesów,
8. wykonywanie kopii baz danych,
9. dbałość o prawidłowe ustawienie w bazie danych stanowisk i drukarek i prawidłowe ich powiązanie,
10. pomoc użytkownikom we wszystkich sprawach dotyczących działania systemu komputerowego,
11. wdrażanie oraz testowanie nowych programów,
12. zakup nowego sprzętu komputerowego,
13. konfiguracja sprzętu informatycznego, odbiór techniczny i przygotowanie do eksploatacji nowego sprzętu,
14. utrzymywanie gotowości sprzętu komputerowego,
15. szkolenie pracowników z zakresu obsługi programów komputerowych,
16. generowanie zbiorów z danymi i ich przekazywanie,
17. tworzenie programów na doraźne potrzeby Urzędu,
18. testowanie oraz wdrażanie nowych aplikacji oraz systemów komputerowych,
19. obsługa techniczna strony internetowej Urzędu i BIP,
20. koordynacja działań związanych z wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
21. koordynacja działań związanych z wprowadzaniem podpisu elektronicznego,
22. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
23. aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
24. zabezpieczenie danych osobowych oraz informacji niejawnych w systemie informatycznym, a także monitoring zagrożeń dla systemu informatycznego oraz gromadzonych danych.
Wydziałem kieruje Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy.