Kierownik: Jolanta Macias

tel. 15 864 83 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 301 - III piętro

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należy w szczególności:
W zakresie edukacji
1. opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych planów rozwoju edukacji szkolnej i przedszkolnej,
2. opracowywanie zbiorczego projektu budżetu publicznych szkół i przedszkoli,
3. organizowanie sieci szkolnej, zapewnianie dzieciom rocznego przygotowania przedszkolnego,
4. występowanie z wnioskami o zakładanie i likwidowanie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli, tworzenie ich filii, łączenie szkół w zespoły lub rozwiązywanie zespołów,
5. występowanie z wnioskami w sprawie lokalizacji nowych placówek oświatowych, uczestniczenie w odbiorach nowych obiektów oświatowych,
6. zapewnianie gimnazjom, szkołom podstawowym i przedszkolom warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania drogą współdziałania z Radą Miejską, Burmistrzem Miasta i Gminy,
7. udzielanie pomocy w zaopatrywaniu placówek w sprzęt i pomoce naukowe,
8. zapewnienie transportu i opieki dzieciom w wypadku konieczności dowożenia ich do szkół podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
9. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat, a w szczególności kontrolowanie dyrektorów szkół w zakresie wykonywania obowiązków powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 6 – 18 lat i zmianach w tym zakresie,
10. prowadzenie ewidencji zmian spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
11. prowadzenie ewidencji gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli niepublicznych o zasięgu gminnym,
12. występowanie z wnioskami do Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów (w trybie przewidzianym ustawą o systemie oświaty),
13. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów – opiniowanie kandydatów na dyrektorów,
14. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli,
15. dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektorów, występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia,
16. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora szkoły,
17. wykonywanie zaleceń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego, przygotowanie wniosków do Burmistrza związanych z tymi zaleceniami,
18. sporządzanie bilansu zatrudnienia w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach,
19. współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych, uroczystości patriotycznych z udziałem dzieci i młodzieży,
20. współorganizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty,
21. pomoc w organizowaniu wyjazdów śródrocznych oraz wakacyjnych dzieci i młodzieży oraz udostępnianie obiektów oświatowych na cele wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie przerwy wakacyjnej i ferii zimowych,
22. udział w organizacji pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
23. ustalanie wysokości i występowanie z wnioskiem o przydział dotacji dla gimnazjów, szkół i przedszkoli niepublicznych,
24. opiniowanie na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów materiałów związanych z oświatą i wychowaniem, co do których wymagane jest zajęcie stanowiska Burmistrza,
25. sporządzanie sprawozdań i opracowań z dziedziny oświaty oraz spraw opiekuńczo-wychowawczych,
26. współpraca:
1) z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w zakresie przydzielania nauczania indywidualnego,
2) z Wydziałem Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w sprawie przeznaczenia obiektów oświatowych na rzecz obrony oraz w zakresie ochrony zabytków,
27. realizacja zajęć pozalekcyjnych na mocy uchwały Rady Miejskiej,
28. dokonywanie przeglądów podległych placówek pod względem odbywania się zajęć dydaktycznych i prowadzenia spraw administracyjno- gospodarczych oraz przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników podległych placówek,
29. ocena podległych placówek za całokształt działalności,
30. prowadzenie postępowania i ustalanie prawa do udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
31. dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
32. wydawanie wniosków i decyzji w sprawie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
33. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
34. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie przeprowadzania remontów bieżących,
35. współudział w planowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji oświatowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
36. przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
37. prowadzenie prac zmierzających do wydania decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
W zakresie kultury i sportu
1. podejmowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju kultury oraz ochrony zasobów kulturalnych miasta i gminy,
2. koordynowanie działań związanych z rozwojem życia kulturalnego i sportowego w mieście i gminie,
3. ustalanie założeń programowo-organizacyjnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych nadzorowanych lub współorganizowanych przez wydział,
4. podejmowanie działań zapewniających warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, sportowego i turystycznego m.in. w formie przyznania dotacji oraz nadzór nad prawidłowością ich wykorzystania,
5. prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych oraz współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami,
6. dokumentowanie wydarzeń kulturalno-sportowych miasta i gminy,
7. przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych,
8. współpraca z Wydziałem Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Finansowych w ramach pozyskiwania funduszy europejskich przeznaczonych na edukację, kulturę, sport i ochronę zdrowia,
9. dysponowanie środkami budżetowymi na dofinansowanie instytucji kultury i sportu,
10. współdziałanie z klubami i organizacjami sportowymi,
11. prowadzenie rozliczeń i wewnętrznej ewidencji środków finansowych przyznanych klubom sportowym, organizacjom społecznym i stowarzyszeniom oraz amatorskiemu ruchowi kulturalnemu,
12. inicjowanie i koordynacja imprez sportowych w ramach ferii zimowych,
13. realizacja zadań wynikających z ustawy o instytucjach pożytku publicznego i o wolontariacie.