O G Ł O S Z E N I E


W dniu 24 lipca 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.06.2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 103/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 104/19,
c) podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości” – projekt 102/19,
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – projekt nr 101/19,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 105/19,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 106/19,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 107/19,
h) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej – projekt nr 108/19,
i) zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie – projekt nr 109/19.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 26.06.2019 r. do 22.07.2019 r. i realizacji interpelacji i zapytań radnych.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz