w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Staszów porozumienia z powiatem sandomierskim i innymi gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/379/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Staszów oraz warunków i zasad korzystania z nich.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały