w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 2 Gmina Staszów: dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Smerdyna

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Treść uchwały

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/418/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały