w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Treść zarządzenia

zmieniające zarządzenie nr 129/2014 z dnia 9.07.2014 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania obejmującego:
a) zad. nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza – opracowanie audytu ex-post”;
b) zad. nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury – opracowanie audytu ex-post”;
c) zad. nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie – opracowanie audytu ex-post”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Drobne i awaryjne naprawy dróg”

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania „Renowacja pałacu w Wiśniowej IV etap” – zakup sprzętu RTV i AGD – część I oraz zakup mebli i wyposażenia – część II

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Słowackiego w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jędrzejowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” realizowana w ramach zadania pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Ułożenie kostki brukowej koło świetlicy ponad 20 m2” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Krzywołęcz.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkole w Smerdynie

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: SUMP – „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa.”

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce z udziałem Gminy Staszów, działającej pod firmą: SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Oświadczenia do pobrania

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont pobocza kostką betonową drogi gminnej nr 385048T w Jasieniu” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Jasień.

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 229/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28.11.2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Naprawa pokrycia dachowego na altanie przy boisku sportowym w Koniemłotach dz. nr 396/1”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Staszów położonego w Staszowie przy ul. Rynek 1

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Kontrola stanu technicznego dróg”.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia regulaminu porządku domowego w zasobach mieszkaniowych gminy Staszów z wyłączeniem lokali komunalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadań pn: Zadanie nr 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień”, Zadanie nr 2 - „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Jasień”.

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który stanowić będzie forum współpracy i dialogu z samorządami partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

Treść zarządzenia

w  sprawie  aktualizacji  rejestru  czynności  przetwarzania  danych  osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla:
1) Zad. Nr 1 pn.: „Miasteczko ruchu drogowego w Staszowie na dz. nr 5917/13”,
2) Zad. Nr 2 pn.: „Pumptruck – rowerowy plac zabaw w Staszowie na dz. nr 5921/8, 5920/227, 5920/228 i 5920/229”; realizowanych w ramach zad pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie osiedla Wschód”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Uzupełnienie placu zabaw”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 w miejscowości Gaj Koniemłocki.

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022 - 2024

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Tabela nr 1

Tabela nr 2

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznia nr 1

Treść załącznia nr 2

Treść załącznia nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla:
- podinspektora ds. zamowień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
- referenta ds. gospodarki gruntami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2022

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznie nr 1

Treść załącznie nr 2

Treść załącznie nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2