o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI z dnia 23.06.2022 r. znak: IKOŚ.6220.1.2022.II orzekającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji wapieni mioceńskich z całego złoża „Smerdyna” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Smerdyna A” o powierzchni 1,9981 ha, położonego w miejscowości Smerdyna (działka nr 1474) gmina Staszów.

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gat. Klon zwyczajny (Acer platanoides), rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1099T Sielec – Koniemłoty – Niziny w miejscowości Krzczonowice, na działce o nr ewidencyjnym 24/1, obręb ewid. Krzczonowice

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU Nolen Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 31, 01-248 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie realizowanego na nieruchomości o nr ewid. 3538/7, 3538/5, obręb Staszów zakładu wyrobów z tworzyw sztucznych o budynek wiaty magazynowej na nieruchomości o nr ewid. 3538/3, obręb Staszów, gmina Staszów.

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydaniu DECYZJI z dnia 11.05.2022 r. znak: IKOŚ.6220.3.2022.II orzekającej zmianę ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 18.02.2019 r. znak: IKOŚ.6220.08.2017.II o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie działki nr 440/1 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna, gmina Staszów”.

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną