w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/271/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

Treść uchwały

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Staszów na rok szkolny 2022/2023

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały