w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie zmany zarządzenia w sprawie określenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 229/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów

Treść zarzadzenia.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych nie nadających się do użytku w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania majątku Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej o nr ew. 5802/3, 5802/5 tzw. „Wembley” w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy - zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek” na zadanie - zakup i dostawa wertikali do pomieszczenia klubu dziecięcego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania : wykonanie łazienki w budynku OSP Czernica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek i klub dziecięcy - zakup i dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i zabawek" podzielonego na zadania: 1) zakup i dostawa wyposażenia żłobka i klubu dziecięcego w meble i pomoce dydaktyczne i zabawki, 2) zakup i dostawa wyposażenia żłobka i klubu dziecięcego w sprzęt RTV i komputerowy,
3) Zakup i dostawa wyposażenia części kuchni przedszkola Nr 8 w Staszowie na rzecz żłobka i klubu dziecięcego m.in.w sprzęt AGD

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania związanego z remontem bieżącym w budynku przy ul. Szkolnej 14 - administrowanym przez Urząd Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia procedur kontrolizarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia Procedur Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środków trwałych nie nadających się do użytku w Staszowskim Ośrodku Trzeźwości „Strumyk” w Staszowie, świetlicy socjo-środowiskowej „Tęcza” w Dobrej i w Sielcu. W świetlicach ZPO w Koniemłotach, PSP Nr 3, ZPO w Wiśniowej oraz byłych świetlicach przy Zespole Szkół PSP Nr 2 w Staszowie , ZPO Nr 1 w Staszowie, ZPO Wiązownica Duża( bud. Wiąz. Kolonia), Hali Widowiskowo-Sportowej w Staszowie i Klubie Sportowym „Pogoń” w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do przejęcia - przekazania majątku Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola N r 8 im. J. Ch. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - remont III piętra oraz klatek schodowych w budynku”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Gołej o wie - oświetlenie terenu”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko ds. ochrony przyrody i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminie Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 listopada 2011 r

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn .„ Budowa Centrum Kulturowo - Sportowego - Sołectwo Wola Osowa” w Woli Osowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa ulicy J. Słowackiego w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Południowej w Koniemłotach”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym w Smerdynie”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie zmienionego zarządzeniem nr 44/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa chodnika dla pieszych od ul. Oględowskiej w Staszowie do skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Oględów oraz od skrzyżowania drogi powiatowej ul. 11 Listopada w Staszowie z obwodnicą Południową do zjazdu na drogę lasów Państwowych - Golejów Jezioro - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Czajków Północny”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Poszerzenie pobocza drogi gminnej z uwzględnieniem barier ochronnych w Jasieniu”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Remont budynku świetlicy w Oględowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Wymiana przepustu drogowego w ciągu ul. Długiej w Staszowie” oraz „Wymiana przepustu drogowego w ciągu ul. Długiej w Staszowie”- nadzór inwestorski

Treść zarządzenia