w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Mechaniczne oczyszczanie i udrażnianie rowów przydrożnych znajdujących się przy drogach gminnych”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Smcrdyna Nr 003823T od km 0+000 do km 0+175 - 1 etap oraz "‘Odbudowa drogi gminnej „Czernica Nr 1” Nr 003778T od km 0+300 do km 0+975” wraz z jej przebudową od km 0+265 do km 0+300 i od km 0+975 do km 0+985” oraz „Nadzór inwestorski nad odbudową drogi gminnej w7 miejscowości Smerdyna Nr 003823T od km 0+000 do km 0+175 - 1 etap oraz odbudową drogi gminnej „Czernica Nr 1” Nr 003778T od km 0+300 do km 0+975” wraz z jej przebudową od km 0+265 do km 0+300 i od km 0+975 do km 0+985”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 078 Staszów ul. Kościuszki” oraz „Odbudowa drogi gminnej nr 078 Staszów ul. Kościuszki - nadzór inwestorski”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr ew. 321 Grzybów (Gułacz)” oraz „Odbudowa drogi gminnej nr ew. 321 Grzybów (Gułacz) - nadzór inwestorski”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003795T Podmaleniec - Dobra" oraz „Odbudowa drogi gminnej Nr 003795T Podmaleniec - Dobra - nadzór inwestorski”

Treść zarządzenia

w sprawie: powołania komisji do przejęcia środka transportowego stanowiącego własność Urzędu Skarbowego w Opatowie dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjam i pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wlolontariacie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn .: „ Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie obejmuąca wykonanie n/w zadań :
Zadanie Nr 1: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek ,
Zadanie Nr 2: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy ” oraz „ Nadzór inwestorski nad adaptacją pomieszczeń przedszkola Nr 8 w Staszowie obejmujący nadzór nad n/w zadaniami:
Zadanie Nr 1 : Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na żłobek ,
Zadanie Nr 2: Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 8 w Staszowie na klub dziecięcy ”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Bieżące remonty dróg” oraz „Bieżące remonty dróg” - nadzór inwestorski

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn .: „ Utworzenie szkolnego placu zabaw dla Zespołu Szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie ” oraz „ Utworzenie szkolnego placu zabaw dla Zespołu Szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie - nadzór inwestorski”

Treść zarządzenia

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo- rekreacyjnych i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn.: Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie — zagospodarowanie parku A . Bienia w Staszowie ”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie - zagospodarowanie parku A. Bienia w Staszowie ” oraz „Nadzór inwestorski nad rewitalizacją Osiedla Północ - zagospodarowaniem parku A. Bienia w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Rewitalizacja osiedla Północ w Staszowie - budowa parkingu wraz z zatoką i łącznikiem przy ul. Nowotki w Staszowie” oraz „Rewitalizacja osiedla Północ w Staszowie - budowa parkingu wraz z zatoką i łącznikiem przy ul. Nowotki wr Staszowie - nadzór inwestorski”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Rewitalizacja osiedla Północ w Staszowie - przebudowa chodników i parkingów na terenie osiedla Północ w Staszowie” oraz nadzoru inwestorskiego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn .: „ Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym przy ciągu pieszym na terenie wokół kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012 ” w Staszowie ”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania „Komisji Stypendialnej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Bodowa i przebudowa chodników i parkingów w Staszowie - przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza 46, ul. Kołłątaja 4, ul. Kilińskiego 1 i 3 oraz ul. M. Skłodowskiej (przy bloku nr 1)”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wiązownica Kolonia - Browary"

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ogólnodostępnego boiska w Koniemłotach na działkach o nr ewidencyjnym 395/1,396/1”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa placów zabaw w miejscowościach Sielec, Oględów, Krzczonowice i Wola Osowa - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie pobierania opłat za dodatkowe koszty związane z udzielaniem informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach Staszów - Kurozwęki - I etap” wraz z zamówieniem uzupełniającym

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.:  "Wykonanie ogrodzenia na działkach o nr ew. 427 i 428 w miejscowości Sielec"

Treść zarządzenia

w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kazimierskiej - Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Sielec-Przymiarki”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa ulic: Poprzecznej i Rytwiańskiej w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Czerwiec - Krauze - Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej do reprezentowania Beneficjenta na potrzeby projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Treść zarządzenia

w sprawie upoważnienia Pani Anety Stasińskiej - Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki - ciąg turystyczny Staszów- Kurozwęki - II etap" wraz z zamówieniem uzupełniającym

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: "Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - rozbudowa sieci komputerowej oraz wymiana wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku"

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia