w sprawie przystąpienia Gminy Staszów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych

Treść uchwały

w sprawie ustalenia strefy ruchu na parkingach oraz placach postojowych przy Hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, wprowadzenia zmian do uchwały Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stnowienia o ich wysokości

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia opinii na temat uznania za ochronne lasów, położonych na terenie Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników socjalnych oraz zastępcę kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie powołania Rady Programowej Pisma Samorządowego "Monitor Staszowski"

Treść uchwały

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania kandydatów do odznaczenia odznaką okolicznościową "Zasłużony dla Miasta".

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2027

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2027

Treść załącznika nr 2 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staszów na lata 2012 - 2027

Treść załącznika nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2027

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1a - Dochody budżetu gminy na 2012 rok zwiększenia

Treść załącznika nr 1b - Dochody budżetu gminy na 2012 rok zmiejszenia

Treść załącznika nr 2a - Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zwiększenia

Treść załącznika nr 2b - Wydatki budżetu gminy za 2012 rok zmiejszenia

Treść załącznika nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Treść załącznika nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Treść załącznika nr 5 - Plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Treść załącznika nr 6 - Dotacje celowe w 2012 roku

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego