w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie określania zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Staszów

Wojewoda Świętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w części określonej w § 3.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXIV/247/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Klubowi Dziecięcemu "Wesoły Pajacyk" w Staszowie zmienionego uchwałą Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 roku

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnai 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów.

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie podziału Gminy Stasżów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie podziału Gminy Staszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i GMiny Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego