w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gmny Staszów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o. na lata 2012 - 2016

Treść uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały