w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Kierownika i pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie oraz w sprawie dopłaty do opłat za odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

link do Aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Treść uchwały

link do uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Treść uchwały

link do ogłoszonego Aktu w Elektonicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2013

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego