w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Treść uchwały

link do ogłoszonego Aktu w Elektonicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

link do ogłoszonego Aktu w Elektonicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Treść uchwały

link do Aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Treść uchwały

link do Aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy odbudowie drogi powiatowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych położonych na terenie gminy Staszów.

Treść uchwały