w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/182/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 9 lutego 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr XXIX/283/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonym przez Gminę Staszów.

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w 2012 roku.

Treść uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gmiy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2012.

Treść uchwały

link do Aktu ogłoszonego w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012 - 2017

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Treść uchwały

Link do ogłoszonego aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały