w sprawie ustalenia wysokości niezbędnego zapasu gotówki na bieżące wydatki tzw. "pogotowia kasowego".

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2013 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie planów finansowych Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: "Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - wymiana wewnętrznej instalacji elektryczniej - III etap".

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, opiniującej złożóne wnioski w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Staszów za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub miedzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Treśc zarządzenia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszw na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla p. Jolanty Klimek - młodszego referenta ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Dobra, gmina Staszów, położonej w Sztombergach

Treść zarządzenia

w sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzace działalność pożytku publicznego.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadana pn Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i wyposażenie boisk sportowych w miejscowościach: Wola Osowa, Ponik, Wólka Żabna, Łukawica i Wiązownica Kolonia".

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Odnowa i rozwój wsi w ramach lokalnej strategii rozwoju Białe Ługi - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlic kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowościach: Wólka Żabna, Krzywołęcz"

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarzadzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 roku

Treść zarządzenia

w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych stanowiących własność Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2013 roku

Treść zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Kurozwęki

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów an 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Staszów pod hasłem "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu".

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: "Wymiana instalacji wewnętrznej, oraz zasilania z przełożeniem układu pomiarowego w Budynku garażowo-magazynowym w Staszowie na działce o nr ewidencyjnym 1759/1"

Treść zarządzenia

w sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu rowoju sportu na terenie Gminy Staszów do realizacji przez kluby sportowe.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 156/12 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 października 2013 r.

Treść zarządzenia

w sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów w formie wsparcia do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalość pożytku publicznego.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Staszów położonej w Jasieniu

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian z budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść zarządzenia