w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2012 rok.

Treść uchwały

Treść załącznika - Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2012 rok.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpodów, w zamian za uiszczoną przez właścicela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na Uchwałę Nr XXI/203/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 marca 2012 r.

Treść uchwały

w sprawie dokapitalizowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027.

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść uchwały

Treść załącznika - Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie.

Treść uchwały

Treść załącznika- Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2012 rok.

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały

Treść załącznika