w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości.

Treść uchwały

w sprawie nieodpłatnego przejęcia lokali mieszkalnych.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania nieruchomości.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013.

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2013-2015.

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1 - Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2013 - 2015.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/315/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2013 rok.

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Treść uchwały

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały

Treść załączników nr 1, 2, 3 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok.

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1a - Dochody budżetu gminy na 2013 rok zwiększenia

Treść załącznika nr 1b - Dochody budżetu gminy na 2013 rok zmniejszenia

Treść załącznika nr 2a - Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zwiększenia

Treść załącznika nr 2b - Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmniejszenia

Treść załącznika nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Treść załacznika nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Treść załącznika nr 5 -  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Treść załącznika nr 6  - Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Treść załącznika nr 7  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Treść załącznika nr 8 - Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

Treść załącznika nr 9 - Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

Treść załącznika nr 10 - Dotacje celowe w 2013 roku

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały