w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/380/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie poprzez wpłatę gotówkową oraz objęcia w zamian udziałów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/403/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań, w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie, powierzonych przez Gminy Osiek i Rytwiany.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3