w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 doprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy tarfyfowej - gospodarstwa domowe dobiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2014 r do 31.12.2014 roku

Treść uchwały

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Treść uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały wraz z załącznikami

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przesiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powietowi Staszowskiemu

Treść uchwały