w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIX/382/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2013 roku zmianonej uchwałą Nr XLII/417/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Staszów - Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzieniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie - samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminengo Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nei wygasają z upływem roku 2013

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2013 rok

Treść uchwały

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego