w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością boksów garażowych oraz prawa własności gruntu i boksów garażowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/416/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzeniea za inkaso

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzykiego

w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/415/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/357/3 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych z Gminy Staszów, miejscowości: Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) w 2014 roku

Treść uchwały

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie do załatwianai indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego