w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2014

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Staszów w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych Gminy Staszów, miejscowości : Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) w 2015 roku

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego