w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LVI/557/14 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Treść uchwały

w sprawie zmiany Przedstawiciela Gminy Staszów, który będzie jej reprezentantem na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"

Treść uchwały

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela samorządu Gminy Staszów do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie określenia wysokości wkładu własnego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2015 rok

Treść uchwały

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego