w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/321/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Staszów, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały