w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/257/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2016 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2020

Treść uchwały

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Klub Dziecięcy w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych Gminy Staszów, miejscowości : Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały