w sprawie przystąpienia Gminy Staszów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Dariusza Kubalskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie stwierdzenia odwołania radnego Ireneusza Kwiecjasza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały