w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów - etap II"

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Planu Działań dla zadania pn.: „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Staszów” planowanego do realizacji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020

Treść uchwały

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego