w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowych

Treść uchwały

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu „elntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim" w związku z ubieganiem się przez Gminę Staszów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne — zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8. 3. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana _____ na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani _____ na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ________ na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani _________ na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani _____ na działalność pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, a tym samym na działalność Burmistrza Miasta Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LXXII/593/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Treść uchwały

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Treść uchwały

Treść załącznika do uchwały

w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2011-2019

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/57/l 1 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na podjęcie przez Gminę Staszów wspólnie z Powiatem Staszowskim inwestycji drogowej w ramach dotacji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2011 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX /59/ll Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu przy przebudowie dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w ramach NPPDL w 2011 roku - I etap

Treść uchwały

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2012 - 2015

Treść uchwały

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, IV Wydział Pracy na kadencję 2012 - 2015

Treść uchwały