w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów

Treść uchwały

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Grzybowie

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2017

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszów

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok

Treść uchwały wraz z załącznikami

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego