w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych Gminy Staszów, miejscowości : Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Staszów z wyłączeniem miejscowości Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Duża i Wiązownica Kolonia

Treść uchwały

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2018 rok

Treść uchwały

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok

Treść uchwały

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego