w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, sposobu ustalania cen i opłat za ich korzystanie i za usługi komunalne świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2017-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia do wdrożenia Aneksu nr 2 „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Staszów”

Treść uchwały