Uchwała nr 62/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Link do treści uchwały