w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Staszów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/475/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/474/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały