w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Treść uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2018-2029

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2018 rok

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego