w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Rozbudowa ulicy Poziomkowej w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. ”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont mostu nr 35011717 w ciągu drogi gminnej nr 385093T w km 0+117 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Mostkach w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej drogi gminnej zlokalizowanej w Staszowie na działce nr 1510/30- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. ”

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu składania wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2019 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn:
- „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”;
- „Nadzór inwestorski nad realizacją zadań:
1) Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”;
2) Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”;
3) Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiazownicy Kolonii 90”, realizowanych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zagospodarowanie placu przy świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wólka Żabna

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Poszerzenie pasa jezdni o ciąg pieszy”- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Jasień

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego III Etapu zadania pn:
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.:„Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152,” Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150,”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 743 w Podmaleńcu od km 0+000 do km 0+370”, zadanie nr 2 „Remont drogi gminnej nr 385081 T w Dobrej od km 0+115 do km 0+398.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- Aktualizacja studium wykonalności na potrzeby projektu pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa 3 boisk na boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Staszowie”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”.

Treść zarządzenia

w sprawie znoszenia z ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Staszów składników majątkowych Gminy Staszów w postaci nieruchomości

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.:
1. „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.
2. „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 – przebudowa lokalu stanowiącego własność Gminy Staszów.
3. Nadzór inwestorski nad zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek biblioteki wraz z rozbudową, zlokalizowanego na działce nr 5837 w Staszowie realizowaną w ramach zadania pn: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „ Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wola Osowa.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie altany” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Stefanówek (dz. o nr ewid. 149/1).

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych statutów jednostek pomocniczych Gminy Staszów.

Treść zarządzenia

Formularz konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa/osiedla (wersja edytowalna)

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Drobne i awaryjne naprawy dróg”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji stypendialnej na rok 2019

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego II Etapu zadania pn:

- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznychna budynkach mieszkalnychna terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont obiektów na boisku sportowym na działkach o nr ewidencyjnym 395/1,396/1 w Koniemłotach”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa altany rekreacyjnej – Wiązownicy Małej” opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wiązownica Mała.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku starej Szkoły” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Koniemłoty.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Ziemblice".

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki do obsługi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Remont drogi gminnej nr 385230T ul. Ponicka w Kurozwękach od km 0+000 do km 0+150 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385007 T w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do km 0+653 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego I Etapu zadania pn:
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do I Etapu Programu „Rozwój Lokalny” dla realizacji zadania „Program Rozwoju Lokalnego w Gminie Staszów” w ramach wsparcia finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Treść zarządzenia