w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego – zabezpieczenie drogi gminnej nr 385107T Smerdyna – Łukawica”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa altany rekreacyjnej” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łaziska(działka o nr ewidencyjnym 212/1)

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony poszczególnych lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zakup piłkochwytów przy kompleksie sportowym obok szkoły” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Kurozwęki.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna – dz.nr 423/2”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Kontrola stanu technicznego dróg”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu gwarancyjnego zadania pn: „Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym" oraz zadania pn: „Rozbudowa istniejącej wiaty pod imprezy plenerowe na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 w Czajkowie Południowym - roboty budowlane związane ze zmianą decyzji pozwolenia na rozbudowę"

Treść zarządzenia

w sprawie wyboru ofert w ramach drugiego otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Treść zarządzenia

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych wprowadzonej Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.02.2018 r

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany Zarządzenia Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu umowy - ustalenie wartości rynkowej budowli położonych na terenie Miasta i Gminy Staszów według stanu na dzień 1.11.2016r.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątkowych znajdujących się w budynku po byłej mleczarni położonego w Kurozwękach, stanowiących własność Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

Załącznik do ogłoszenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 nowy numer 3850185 ul. Szkolna w Koniemłotach” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Koniemłoty.

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkola w Smerdynie w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

W  sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na oczyszczenie jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży”.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

Oświadczenia wg załącznika nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 do zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów

Druk zgłoszenia i oświadczenia

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobych

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Wykonanie altany – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” - w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Stefanówek.

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji stypendialnej, opiniującej złożone wnioski w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Staszów za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Bieżące remonty dróg”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zakup materiałów i wyposażenie altany” -w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czernica

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w 2019 r. w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów na zadanie: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych”

Treść zarządzenia

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Staszów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,
 na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Budowa odcinka drogi wewnętrznej przy budynku ulicy Konstytucji 3 Maja - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 124/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Treść zarządzenia