w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Informacja do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- ”Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla budynków użyteczności publicznej: filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu, świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14, filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące utrzymanie i konserwacja elementów pasa drogowego”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zakup piłkochwytów – sołectwo Wola Wiśniowska”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Remont świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Niemścice.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie rowów od zjazdu z drogi powiatowej, wzdłuż drogi gminnej do wsi” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Lenartowice

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2098/13, 5923/63, 5923/65 oraz 5923/58 w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Rozbudowa drogi wewnętrznej w Staszowie od ul. Krakowskiej do działki nr 5838/13 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji pod budowę świetlicy” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Ponik

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont pomieszczeń zaplecza garażowego w budynku OSP” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Koniemłoty

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup drzwi do budynku przedszkola Nr 3” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Dobra i Podmaleniec

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa placu zabaw” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czajków Północny

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Staszów oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności („split payment”) oraz w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi – „biała lista podatników”

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont boiska” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Dobra

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie placu zabaw” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Poddębowiec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup i montaż przyczółków i przepustów rurowych” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wiązownica Kolonia

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Mostki

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
„Zmiana koncepcji architektonicznej oraz kosztorysów inwestorskich w zakresie zmiany oraz aktualizacji opracowań wykonanych w ramach zadania pn: „Budowa budynków wielorodzinnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne – opracowanie koncepcji architektonicznej, kosztorysu oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów, soczewek korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego  dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn:
- Aktualizacja studium wykonalności na potrzeby projektu pn.: „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wymiana posadzki” Świetlica Jutrzenka ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Sielec

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa altany rekreacyjnej w Wiązownicy Małej” ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Wiązownica Mała

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa placu zabaw w Czajkowie Północnym” opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Czajków Pólnocny

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup materiałów budowlanych” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Jasień

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Modernizacja boiska sportowego” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Łukawica

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zakup systemu monitoringu wraz z montażem przy kompleksie sportowym” realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Koniemłoty.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnym 465/3,465/7 w miejscowości Wiśniowa” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 272/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wybór inwestora do spółki celowej w celu realizacji programu mieszkaniowego w ramach Rządowego Programu „Mieszkanie plus”.

Treść zarządzenia