w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 385007 T w Gaju Koniemłockim od km 0+000 do km 0+653 .”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowościach Mostki i Staszów”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego I Etapu zadania pn:
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów” realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do I Etapu Programu „Rozwój Lokalny” dla realizacji zadania „Program Rozwoju Lokalnego w Gminie Staszów” w ramach wsparcia finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Treść zarządzenia

w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Bieżące remonty dróg.”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”

Treść zarządzenia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" i Przedszkola w Smerdynie w przypadku jego nieobecności

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Załącznik nr 3 do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy naturalnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie”.

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany do Instrukcji w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań pieniężnych do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 136/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.06.2018r

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: - „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”. - Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Renowacja Pałacu w Wiśniowej”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie od km 0+000 do km 0+152 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,” „ Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000 do km 0+150 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. ”

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie przy ul. Adama Mickiewicza

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości: Krzczonowice, Mostki, Podmaleniec, Wiązownica Duża, Zagrody.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „ Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Smerdynie (Dolnej)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 w miejscowości Smerdyna

Treść zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie za 2018 rok

Treść zarządzenia

Sprawozdanie finansowe

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów za 2018 rok

Treść zarządzenia

Sprawozdanie finansowe

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Staszowie przy ul. Rynek 1

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do  zarządzenia

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia