w sprawie statutu osiedla nr 6 „Oględowska”

Treść uchwały

w sprawie statutu osiedla nr 5 „Wschód”

Treść uchwały

w sprawie statutu osiedla nr 4 „Staszówek”

Treść uchwały

w sprawie statutu osiedla nr 3 „Stare Miasto”

Treść uchwały

w sprawie statutu osiedla nr 2 „Ogrody”

Treść uchwały

w sprawie statutu osiedla nr 1 „Północ”

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Ziemblice

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Zagrody

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wólka Żabna

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wola Wiśniowska

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wola Osowa

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa Poduchowna

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wiśniowa

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Mała

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wiązownica - Kolonia

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Wiązownica Duża

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Sztombergi

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Stefanówek

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Smerdyna

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Sielec

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Ponik

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Poddębowiec

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Oględów

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Niemścice

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Mostki

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Łukawica

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Łaziska

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Lenartowice

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Kurozwęki

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Krzczonowice

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Krzywołęcz

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Kopanina

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Koniemłoty

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Jasień

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Grzybów

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Gaj Koniemłocki

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Dobra

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Czernica

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Czajków Północny

Treść uchwały

w sprawie statutu sołectwa Czajków Południowy

Treść uchwały

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Treść uchwały

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków użytkowych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na ich zbycie wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego z nich korzystania

Treść uchwały

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Treść uchwały

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Treść uchwały

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie na lata 2019 - 2028

Treść uchwały

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie i nadania statutu

Treść uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały