Kierownik: Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

tel: 15 864 83 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 105 - I piętro


Do zadań Biura należy w szczególności:

1. inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych,
2. współpraca przy opracowywaniu planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Staszów z Wydziałem Promocji i Informatyki,
3. sporządzanie analiz ekonomicznych i społecznych dotyczących stanu Gminy,
4. koordynowanie realizacji programów społeczno – gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim oraz marszałkowskim,
5. opracowywanie raportów i analiz dotyczących stanu Gminy,
6. gromadzenie danych statystycznych ilustrujących rozwój Gminy,
7. kreowanie i koordynowanie programów inwestycyjnych,
8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
9. prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków do budżetu Gminy,
10. przygotowywanie ofert Gminy w zakresie współdziałania inwestycyjnego i gospodarczego z innymi podmiotami,
11. koordynowanie działań mających na celu zagospodarowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej leżącej na terenie Gminy,
12. opracowywanie dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji i podmiotów informacji, analiz, ankiet, w zakresie danych statystycznych i zjawisk społeczno  gospodarczych dotyczących Gminy,
13. wskazywanie finansowych i organizacyjno – prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów oraz wskazanie inwestorów strategicznych, ewentualnych sponsorów i dysponentów różnego rodzaju funduszy,
14. opracowywanie planów i programów udziału gminy w procesie integracji europejskiej,
15. współpraca z instytucjami europejskimi i administracją państwową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych,
16. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
17. prowadzenie współpracy z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wykorzystania środków zewnętrznych,
18. pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów gminnych,
19. nadzór nad funkcjonowaniem Spółki Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
20. współpraca z Pełnomocnikiem Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji,
21. współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Staszów,
22. czynne uczestnictwo w pracach i spotkaniach na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
23. współdziałanie z wydziałami merytorycznymi przy realizacji zadań wynikających z uchwały Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025,
24. inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
25. przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów dotyczących problematyki rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Staszów,
26. wykonywanie zadań Zespołu Obsługi Inwestora.

 

 

Danuta Batóg

tel: 15 864 83 91

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 111 - I piętro

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy:
1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, .
5. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych mających na celu zapoznanie z:
1. przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych,
2. zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby, z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,
3. sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia,
6. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
8. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 7.

Komendant: Grzegorz Kwietniewski

tel: 15 864 83 15

pokój nr 115 - I piętro

Komendant: Joanna Tutak

tel: 15 864 83 71

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 5 - parter

 Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. czuwanie nad porządkiem i w razie konieczności kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia.
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta i gminy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) – dalej zwanej „Ustawą” Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej Staszowa z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Opatowska 31, 28 - 200 Staszów - zwany dalej „Administratorem”.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1. Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu w celu rozpoznania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania Pani/Pana danych. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Do zadań samodzielnego ds. stanowiska kontroli wewnętrznej należy przeprowadzanie czynności kontrolnych w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy zgodnie
z Regulaminem kontroli wewnętrznej.
Samodzielne stanowisko kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta
i Gminy.

Audytor wewnętrzy: Marcin Bijak

Do zadań Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
1) ocena kontroli zarządczej,
2) czynności doradcze,
3) sporządzanie i wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.
Komórką Audytu wewnętrznego kieruje Audytor Wewnętrzny, który podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Kierownik - Aneta Dwojewska

tel: 15 864 83 53

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 115 - I piętro

Kierownik: Jolanta Macias

tel. 15 864 83 74

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 301 - III piętro

Kierownik: Jolanta Klimek

tel. 15 864 83 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 14 - parter

Kierownik: Ewa Kondek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

tel. 15 864 83 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 105 - I piętro

Z-ca Kierownika: Kamil Malinowski

tel. 15 864 83 86

pokój nr 310 - III piętro

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łukasz Macias - Radca prawny - Koordynator

Bolesław Kozłowski

Ilona Banasiewicz - Radca prawny

tel. 15 864 83 81

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik - Sławomir Mikula - Sekretarz

tel. 15 864 83 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 102 - I piętro

Ewidencja ludności tel. 15 864 83 07

Kierownik - Grzegorz Klimek

tel. 15 864 83 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 214 - II piętro

Kierownik: Agnieszka Gilbert

tel. 15 864 83 08

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 13 - Parter

Kierownik: Henryka Skowron - Skarbnik

tel 15 864 83 33

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 112 - I piętro

Z-ca kierownika ds. budżetu i finansów - Renata Wiatrowska

tel. 15 864 83 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 113 - I piętro

Z-ca kierownika ds. dochodów - ...............

tel. ........

e-mail: ...............

pokór nr ... - II piętro


W strukturze Wydziału Finansowego wyodrębnia się Referat podatków i opłat.
1. Do zadań Referatu podatków i opłat należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj.:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
e) opłaty od posiadania psów,
f) opłaty targowej,
g) opłaty skarbowej,
h) opłaty za odpady komunalne.
2) sporządzanie decyzji w sprawie wymiaru podatku,
3) rozpatrywanie spraw dotyczących odwołań podatników od otrzymanych decyzji,
4) weryfikowanie składanych przez podatników deklaracji i informacji,
5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach stwierdzenia niezgodności danych wynikających z informacji podatnika bądź deklaracji, a stanem faktycznym,
6) rozpatrywanie spraw związanych z ulgami w podatkach (odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty),
7) prowadzenie księgowości podatkowej,
8) prowadzenie monitoringu i spraw związanych z windykacją należnościpodatkowych,w tym:
a) naliczanie odsetek za zwłokę,
b) wystawianie upomnień,
c) wystawianie tytułów egzekucyjnych,
d) ustanawianie zabezpieczeń,
9) współdziałanie z instytucjami egzekucyjnymi.
10) wystawiania zaświadczeń o:
a) nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
b) stanie majątkowym,
c) wysokości zaległości podatkowych podatników,
d) czasookresie płatności podatków zbywającego,
e) pomocy de minimis,
f) wysokości zobowiązań spadkodawcy,
g) wielkości użytków rolnych.
11) pobieranie opłaty skarbowej oraz kontrola prawidłowości jej poboru na terenie gminy,
12) przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w sprawach należących do właściwości referatu Podatków.
Referatem kieruje Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego.
2. księgowość budżetowa:
1) obsługa finansowo - księgowa wydziałów objętych innymi częściami budżetu w zakresie ustalonym przez Burmistrza oraz funduszy celowych i specjalnych,
2) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,
3) prowadzenie spraw kasowych,
4) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnego dla przestrzegania zasad rachunkowości,
5) współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy w ujęciu liczbowym,
7) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej organu finansowego,
8) sporządzanie zbiorczego bilansu z wykonania budżetu miasta,
9) sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,
10) bieżąca ewidencja budżetu Gminy i realizacja dyspozycji płatniczych,
11) prowadzenie obsługi finansowej funduszy będących w dyspozycji Gminy,
12) opracowywanie obligatoryjnych sprawozdań rocznych i półrocznych z realizacji budżetu,
13) opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących sytuacji finansowej Gminy, w tym z zakresu i zaawansowania realizacji zadań rzeczowych,
14) kontrola wydatkowania środków przekazanych z budżetu gminy w formie dotacji celowych,
15) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań budżetowych przez wszystkich dysponentów finansowych z punktu widzenia zgodności z budżetem, układem wykonawczym i zasadami dyscypliny finansowej, w tym dokonywanie analiz w zakresie prawidłowości składanych wniosków dotyczących zmian w budżecie, ich opiniowanie i przygotowywanie stosownych projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Staszów,
16) przygotowywanie informacji i innych materiałów zleconych przez Burmistrza,
17) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla Gminy,
18) sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia,
19) bieżące realizowanie budżetu oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu tej realizacji,
20) przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w sprawach należących do właściwości Wydziału Finansowego,
21) opracowywanie i realizacja planów finansowych objętych częścią budżetu właściwą dla Wydziału Finansowego,
22) przekazywanie uchwał organów Gminy i innych materiałów Regionalnej Izbie Obrachunkowej, stosowanie do obowiązujących przepisów,
23) przygotowywanie w terminie do 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków, wniosków o zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego na podstawie informacji o realizacji funduszu przekazywanych przez wydziały merytoryczne,
24) księgowanie w systemie informatycznym danych związanych ze sprzedażą, zamianą, oddaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawą, najmem,
25) bieżąca windykacja należności zaległego czynszu z tytułu dzierżawy, najmu, bezumownego użytkowania, opłat z tytułu wieczystego użytkowania, wysyłanie wezwań, naliczanie odsetek za zwłokę.

 

Kierownik: Mirosława Wieczorek

tel. 15 864 83 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 204 - II piętro

Wiesław Stypa

Tel. 15 864 83 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 221 - II piętro

Kierownik: Justyna Sieńkowska

Tel. 15 864 83 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pokój nr 308 - III piętro