Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na nabór wniosków na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu w Gminie Staszów w 2014 roku - Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przyznał dotacje i zlecił klubom sportowym wykonanie zadań celu publicznego w formie powierzenia.

Link do zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wydał w dniu 30 września 2014 roku zarządzenie nr 175/2014 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu na nabór wniosków na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2014 roku

Link do treści zarządzenia

W dniu 12.05.2014 roku wpłynęła oferta od Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty „Przyszłość" na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadanie:

„Mała ojczyzna widziana oczami młodych ludzi oraz starszych pokoleń" - Integracja środowiska wiejskiego.

Nazwa własna zadania: „Przyszłość dla Przyszłości – Młodzież tworzy Muzeum Czynu Niepodległościowego w Koniemłotach" na kwotę 2.000,00 zł.(słownie złotych:dwa tysiące).

Oferta uzyskała akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i wsparcie finansowe na realizację zadania w wysokości 2.000,00 zł.( słownie złotych: dwa tysiące).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można składać pisemnie uwagi do oferty w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 pok. 302.

W załączeniu treść oferty

W związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów wydał zarządzenie nr 61/2014 z dnie 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Staszów organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2014

Link do treść zarządzenia

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. przyznał dotacje na wykonanie zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2014 roku do realizacji przez kluby sportowe.
Wykaz klubów sportowych, którym w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu przyznano dotacje na wsparcie wykonania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014r., stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym prosi się kluby sportowe, którym przyzano dotacje w kwocie niższej niż wnioskowaną w ofercie o dokonanie korekty do wniosku poprzez złożenie aktualizacji.
Formularz korekty do pobrania: ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w zakładce Urząd (Pliki do pobrania), Biuletynie Informacji Publicznej www.bipstaszow.pl
i w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

Treść ogłoszenia znajduje się w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Staszów nr 25/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku

Link do zarządzenia

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje o ogłoszeniu otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2014 roku. Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 stycznia 2014. Formularz zgłoszeniowy do pobrania z linku poniżej lub w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu, pok. 302

Treść zarządzenia nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 stycznia 2014 roku

Formularz

 przyznanie dotacji dla stowarzyszenia Ludowy Zespoł Sportowy "Niemścice- Ponik" w Niemścicach.

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 42/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dotacji w roku 2013 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów w formie wsparcia do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Treść zarządzenia

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 42/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2013 roku w zakresie Przeciwdziałanie uzależnieniom - zwalczanie alkoholizmu.

Wykaz oraganizacji pozarządowych, którym Burmistrz przyznał dotacje w formie wsparcia realizacji zadań w wymienionym zakresie, stanowi załącznik do zarządzenia. Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie, proszeni są o zgłoszenie się do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu w celu złożenia korekty do oferty.

Link do treści zarządzenia

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 39/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2013 roku w zakresie:

- turystyki i krajoznawstwa

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania

- pomocy społecznej

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym Burmistrz przyznał dotacje w formie wsparcia realizacji tych zadań w 2013 roku, stanowi załącznik do zarządzenia.

INFORMACJA

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2013r. i przyznania dotacji klubom sportowych na realizację tych zadań.

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 33/2013 z dnia 19 marca 2013 roku przyznał dotacje klubom sportowym na realizację zadań celu publicznego Gminy Staszów w 2013 roku w zakresie wspierania rozwoju sportu

Wykaz organizacji pozarządowych, którym Burmistrz przyznał dotacje w formie wsparcia realizacji tych zadań w 2013 roku , stanowi załącznik do zarządzenia.

INFORMACJA
z rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 14/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2013 roku w zakresie:
-promocji i organizacji wolontariatu;
-porządku i bezpieczeństwa publicznego;
-przeciwdziałania uzależnieniom - zwalczanie narkomanii.

Wykaz organizacji pozarządowych, którym Burmistrz przyznał dotacje w formie wsparcia realizacji zadań w wymienionych obszarach, stanowi załącznik do zarządzenia.

Zarządzeniem  Nr  2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 2 stycznia 2013 roku ogłasza się otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2013 roku.

Treść zarządzenia

Zarządzeniem nr 224/2012 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Staszów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

link do zarządzenia

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że na złożony wniosek o realizację zadania publicznego Gminy Staszów w 2012 roku przyznano dotację celową na wsparcie realizacji zadania: Przebudowa budynku w parku miejskim w Staszowie przez podmiot - Staszowska Izba Gospodarcza w Staszowie, nazwa własna zadania:
Utworzenie Staszowskiego Ośrodka Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości SIG.

 

KIEROWNIK

Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu

mgr Jolanta Macias

Treść informacji

na zadanie Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez: "Organizowanie i udzielanie pomocy żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, a także dla rodzin wielodzietnych, wyrównywanie szans tym osobom i rodzinom"

Oferta uzystała akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na wykonanie zaproponowanego przez stowarzyszenie zadania z kalkulacją przewidywanych kosztów w kwocie 4000,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można składać ewentualne uwagi w zakresie złożonej oferty do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, nr 302

Treść oferty.

na zadanie Profilaktyka dzieci i młodzieży przez sport pt: "Grand Prix w Siatkówkę Plażową - Staszów - 2012"

Oferta uzyskała akceptację Burmistrza Miasta i Gminy Staszów na wykonanie zaproponowanego przez klub zadania z kalkulacją przewidywanych kosztów w kwocie 2000,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można składać ewentualne uwagi w zakresie złożonej oferty do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31, pok. 302.

Treść oferty (wielkość pliku ok. 16 MB).

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów  Zarządzeniem Nr 32/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku przyznał dotacje organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2012 roku.
Wykaz organizacji pozarządowych, którym Burmistrz przyznał dotacje w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w 2012 roku , stanowi załącznik  do zarządzenia.
Podmioty, którym przyznano dotacje w wysokości mniejszej niż wnioskowana w ofercie, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Wydziału Edukacji, Kultury Zdrowia i Sportu w celu dokonania korekty do złożonej oferty.
Wzór korekty w załączeniu

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację

Wzór korekty

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 18/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. przyznał dotacje na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów do realizacji przez kluby sportowe w 2012 roku.

Wykaz klubów sportowych, którym Burmistrz przyznał dofinansowanie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2012 roku, stanowi załącznik do zarządzenia

Link do zarządzenia nr 18/2012

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2012 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Treść ogłoszenia
Wzór oferty na zadanie publiczne

otwarty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2012 roku.

Treść ogłoszenia

Formularz zgłoszenia kandydata

Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 7/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2012 roku.

Treść zarządzenia wraz z dokumentami znajduje się pod tym linkiem oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.staszow.pl