Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: a) zad. Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; b) zad. Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”; c) zad. Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”; na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Numer ogłoszenia: 614740-N-2017; data zamieszczenia: 10.11.2017 roku

SIWZ

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:

Załącznik nr 1 formularz oferty - zadanie nr 1

Załącznik nr 1 formularz oferty - zadanie nr 2

Załącznik nr 1 formularz oferty - zadanie nr 3

Załącznik nr 2 oświadczenie dot. warunków

Załącznik nr 3 oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 wykaz usług

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 oświadczenie dot. kwalifikacji