w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Staszów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego