w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola w Koniemłotach

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia

w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji ds odbioru końcowego zadań pn.: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”- II etap oraz zadania pn: „ Nadzór inwestorski nad realizacją zadań:
- Nr 1 pn: „Termomodernizacja budynku UMiG w Staszowie”,
- Nr 2 pn: „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza”,
- Nr 3 pn:„Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”
realizowanych w ramach projektu pn: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wyposażenie altany rekreacyjnej (stoły, ławki, grill itp.)” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łaziska.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montazu infokiosku do turystycznego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy Staszów, zlokalizowanego w Staszowie nr dz. 1706”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego”.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości: Oględów, Podmaleniec, Stefanówek, Wola Osowa, Zagrody.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej Nr 0037305 nowy numer 3850185 T ul. Szkolna w Koniemłotach”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza” realizowana w ramach projektu pn.: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” w systemie zaprojektuj i wybuduj

Treść zarządzenia

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru końcowego zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oczyszczenie jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży”.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w tworzonej z udziałem Gminy Staszów Spółce działającej pod firmą: SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Oświadczenia

Klauzula Informacyjna

Informacja do zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.

Treść zarządzenia

w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia - regulamin

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.”

Treść zarządzenia

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 500-lecia nadania miastu Staszów praw miejskich.

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Treść zarządzenia

w sprawie ogłoszenia o naborze kandydata do wskazania przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania praw z udziałów jako kandydata na członka Rady Nadzorczej w Spółce działającej pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Treść zarządzenia

Załączniki do zarządzenia - oświadczenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1 do zarządzenia

Treść załącznika nr 2 do zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Treść zarządzenia

w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych gminy Staszów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w gminie Staszów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.

Treść zarządzenia

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 do zarządzenia

w sprawie: utworzenia i organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Treść zarządzenia

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść zarządzenia [wersja pdf]

Treść załącznika do zarządzenia [wersja pdf]

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Staszów w 2021 roku.

Treść zarządzenia

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2021 roku.

Treść zarządzenia