w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Treść uchwały

w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 roku przez Gminę Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały