w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przysługującego gminie Staszów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Staszów oraz warunków i zasad korzystania z nich

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2026

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2021 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2021-2035

Treść uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/359/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów wotum zaufania

Treść uchwały