w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Utwardzenie placu przy Domu Strażaka w Woli Osowej”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 8 im. J. CH. Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie

Treść zarządzenia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej

Treść zarządzenia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie

Treść zarządzenia

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w miejscowości Dobra"

Treść zarządzenia

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Treść zarządzenia

w sprawie zmiany Przewodniczącego oraz uzupełnienia składu Komisji do dokonywania odbiorów prac związanych z remontami i modernizacjami obiektów stanowiących własność Gminy Staszów, będących przedmiotem najmu bądź dzierżawy

Treść zarządzenia

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok 2012

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Odbudowa drogi gminnej nr ew. 74 i 148 Koniemłoty od km 0+090 do km 0+270 - I etap, obejmujące przebudowę drogi gminnej nr ew. 74 i 148 Koniemłoty od km 0+000 do km 0+090 ” oraz nadzoru inwestorskiego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Treść zarządzenia

w sprawie upoważniania Pani Ewy Rzepeckiej - Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko ds. mieszkaniowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Staszów na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach (Nr 003724T)”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły w Smerdynie - Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole” wraz z zamówieniem uzupełniającym

Treść zarządzenia

zmieniające Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do spisywania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych oraz w infrastrukturze komunalnej w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa dróg gminnych: odbudowa drogi gminnej Nr 003838T Wiązownica Duża - obok szkoły w kierunku południowym do granicy gminy od km 0+000 do km 0+280; odbudowa drogi gminnej Nr 003839T Wiązownica Duża od km 0+730 do km 0+990 - I etap” oraz „Odbudowa dróg gminnych - nadzór inwestorski: droga gminna Nr 003838T Wiązownica Duża - obok szkoły w kierunku południowym do granicy gminy od km 0+000 do km 0+280; droga gminna Nr 003839T Wiązownica Duża od km 0+730 do km 0+990 - I etap”

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr ew. 74 i 148 Koniemłoty od km 0+090 do km 0+270 - I etap” oraz „Odbudowa dróg gminnych - nadzór inwestorski: droga gminna nr ew. 74 i 148 Koniemłoty od km 0+090 do km 0+270 - I etap”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Odbudowa drogi gminnej Nr 003818T Łaziska - Chrapy Gorzyczańskie - I etap” oraz „Odbudowa drogi gminnej Nr 003818T Łaziska - Chrapy Gorzyczańskie - I etap - nadzór inwestorski nad odbudową drogi gminnej Nr 003818T Łaziska - Chrapy Gorzyczańskie - 1 etap”

Treść zarządzenia

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

zmieniające Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 50/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru przedmiotu zamówienia/dostawy zadania pn.: „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół” realizowanego w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji do spisania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych oraz w infrastrukturze komunalnej w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść zarządzenia

W sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Utworzenie placu zabaw dla Zespołu Szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 201 1 rok

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

zmieniające Zarządzenie nr 109/10 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31.08.2010 r w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Przedszkolem Filialnym z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Treść zarządzenia

w sprawie:powołania Komisji ds. odbioru końcowego przedmiotu kupna pn: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego marki SKODA SUPERB wyprodukowanego w 2011 r.

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.:  „ Odbudowa Łącznik ” oraz nadzoru inwestorskiego

Treść zarządzenia

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2011 rok

Treść zarządzenia

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta i Gminy Staszów, osoby jego zastępującej oraz Administratora Systemu Informatycznego

Treść zarządzenia