w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie odwołania z funkcji przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

Treść uchwały

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "B" i "C" w Grzybowie

Treść uchwały

stwierdzona nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak:IN-III.4131.75.2015 z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy "A" w Grzybowie

Treść uchwały

stwierdzona nieważność uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.4131.74.2015 z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie

Treść uchwały

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2014 rok.

Treść uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2014 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego