w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XLI/411/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały