w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 zużycia wody przez odbiorców z gospodarstw domowych Gminy Staszów, miejscowości : Smerdyna, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża (grupa taryfowa II) na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

Treść uchwały

w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe odbiorców usług kanalizacyjnych z Gminy Staszów na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

Treść uchwały

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

Treść uchwały

w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Staszowie – samorządowego zakładu budżetowego

Treść uchwały