w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staszów

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod firmą: "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Treść uchwały